Pomiary sytuacyjno-wysokościowe

pomiar geodezyjny

Wykonujemy pomiary sytuacyjno-wysokościowe, które są podstawą do stworzenia mapy sytuacyjno-wysokościowej. W ramach tego rodzaju usługi geodeta dokonuje pomiaru położenia punktów na powierzchni ziemi wraz z określeniem ich wysokości nad poziomem morza. Do tego celu wykorzystywane są m.in. tachimetry, teodolity, niwelatory, drony, urządzenia GPS oraz inne specjalistyczne narzędzia i oprogramowanie. Pomiary sytuacyjno-wysokościowe są niezbędne w przypadku projektowania i budowy dróg, mostów, budynków oraz sieci infrastruktury technicznej.

Jakie informacje można odczytać z mapy sytuacyjno-wysokościowej?

Mapa sytuacyjno-wysokościowa zawiera szereg informacji, takich jak m.in. granice nieruchomości, przebieg dróg, ulic, ścieżek, lokalizacja budynków, urządzeń i innych istotnych elementów terenowych. Mapa ta umożliwia również określenie wysokości terenu, co jest szczególnie istotne w przypadku projektowania inwestycji budowlanych, takich jak np. drogi, mosty, tunele, wiadukty, zbiorniki wodne, zbiorniki retencyjne czy też instalacje wiatrowe.