Przygotowywanie map geodezyjnych

analiza mapy

Mamy duże doświadczenie w przygotowywaniu map geodezyjnych do różnych zastosowań. Zdecydowanie najczęściej opracowujemy mapy do celów projektowych. Zawierają one informacje o ukształtowaniu terenu, sieciach technicznych (np. energetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych), granicach działek, istniejących budynkach i infrastrukturze drogowej oraz innych elementach, które są istotne z punktu widzenia projektowania inwestycji budowlanej. Mapa do celów projektowych jest niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę np. domu jednorodzinnego. Wspomniane wyżej opracowanie kartograficzne zachowuje ważność przez 5 lat, chyba że w międzyczasie, na danym terenie zajdą istotne zmiany, które wymuszą konieczność przygotowania nowej mapy.

Mapy do celów prawnych

Mapa do celów prawnych to szczegółowa mapa terenu, która jest wykorzystywana w celach prawnych, takich jak m.in. sporządzanie aktów notarialnych, wniosków o wydanie decyzji administracyjnych czy też w procesach sądowych. Tego rodzaju mapa zawiera informacje o m.in. granicach działek oraz przebiegu dróg publicznych i prywatnych. Jej sporządzenie może być konieczne np. w przypadku sąsiedzkiego sporu o granice działki rolnej czy przy podziale majątku.